Ana içeriğe atla

Kurumsal Amaç ve Faaliyet Alanı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmektir. Bunun için merkez, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler, disiplinler arası bir yaklaşım sergiler, tüm fakülte, bölüm ve idari birimleri dahil ederek toplumsal cinsiyet konusunu sürekli gündemde tutar, akademiyi ve toplumu birleştiren etkinlikler, paneller, projeler ve faaliyetler gerçekleştirir ve cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı ve cinsel tacizi önlemeyi hedefler. Ayrıca geleceğe yönelik olarak TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve/veya Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı açmayı hedefler.

Bu amaçlar doğrultusunda merkez, aşağıdaki hedefleri yürütür:

a) Toplumsal cinsiyet alanında bilimsel araştırmalar yapar.

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve paneller düzenler.

c) Akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur.

ç) Öğrencilerin, akademik ve idari personelin toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını ve duyarlılığını artırmaya yönelik eğitimler verir, projeler gerçekleştirir ve çalışmalar yapar.

d) Toplumsal cinsiyet konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve ulusal ve uluslararası projeler yürütür.

e) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın çalışmaları ve benzer konularda bir bölüm ve arşiv oluşturur.

f) Yükseköğretim Kurumu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’nde öngördüğü şekilde “toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata” eklenmesini sağlar.

g) TED Üniversitesi yerleşkesinde güvenliği sağlayıcı ve her türlü tacizi önleyici tüm tedbirlerin alınmasını teşvik eder.

ğ) TED Üniversitesi’nin her biriminde temsilde ve karar alma yetkisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışır.

h) TED Üniversitesi’nde kadınların çalışma ortamlarını kolaylaştıracak her türlü tedbirin sağlanmasına öncü ve destek olur. Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık desteği ile cinsel tacizi önleme ve iş yeri nezaketsizliğini önlemeye yönelik birimlerin kurulması ve benzer uygulamaların gerçekleşmesine destek olur.

 

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız.